Huishoudelijk reglement

 

Schietvereniging De Valk

 

 

 

Opgericht op 16 november 1964


 

Artikel 1

De algemene leiding van de vereniging berust bij het bestuur, hetwelk ten allen tijde uit een oneven aantal moet bestaan:

a.    Voorzitter

b.    Eerste secretaris

c.    Tweede secretaris

d.    Eerste penningmeester

e.    Tweede penningmeester

f.     Eerste algemeen adjunct

g.    Tweede algemeen adjunct

 

Artikel 2

De voorzitter is belast met de algemene leiding in het verenigingsbestuur. Hij leidt de vergaderingen en beantwoordt in de regel de vragen van de leden. Hij is gehouden alle te zijner kennis gekomen ongeregeldheden zo spoedig mogelijk met het bestuur te bespreken en af te doen.

 

Artikel 3

De eerste secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, het bijhouden van schietstaten, het maken van een alfabetische ledenlijst. het verzorgen van de groepsindeling en het berekenen van gemiddelden. Aan de hand daarvan stelt hij de groepswinnaars vast en de jaarlijkse verenigingskampioenen. Hij maakt een jaarverslag op dat op de algemene ledenvergadering door hem wordt voorgelezen. Hij maakt notulen van elke algemene ledenvergadering, die door hem op de volgende algemene ledenvergadering wordt voorgelezen.

 

Artikel 4

De tweede secretaris is belast met het bijhouden van de clubrecords die individueel verschoten zijn over minimaal 30 schoten en alleen worden erkend als de desbetreffende schijven zijn gecontroleerd en goedgekeurd door het bestuur. Verder houdt hij de korpsrecords bij die zijn verschoten over 30, 40 en 60 schijven. Hij maakt beknopte notulen van elke bestuursvergadering.

 

Artikel 5

De eerste penningmeester is belast met de financiële administratie van de vereniging. Hij maakt hiervan een jaarverslag dat door hem op de algemene ledenvergadering wordt voorgelezen. Ook verzorgt hij de aankoop van kogeltjes en schietschijven.

 

Artikel 6

De tweede penningmeester is belast met de inkomsten van de bar en staat de eerste penningmeester bij waar nodig is.

 

Artikel 7

De eerste algemeen adjunct kan worden belast met elke bestuursfunctie. Dit echter alleen bij tijdelijke afwezigheid van het desbetreffende bestuurslid. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van het verenigingsgebouw en het perceel. Verder heeft hij de taak het bestuur behulpzaam te zijn waar dit gewenst is.

 

Artikel 8

De tweede algemeen adjunct ondersteunt de eerste algemeen adjunct en neemt zijn functie op zich als de eerste algemeen adjunct door hem toevallende bestuurstaken hiertoe niet in staat is.

 

 

 

Artikel 9

Alle bestuursleden hebben een zittingsperiode van 3 jaar en de periodieke aftredingen zijn als volgt:

-      1e jaar: voorzitter, eerste algemeen adjunct

-      2e jaar: eerste secretaris, tweede penningmeester

-      3e jaar: eerste penningmeester, tweede secretaris, tweede algemeen adjunct

Afgetredenen zijn terstond herkiesbaar en tussentijds gekozenen treden af op het tijdstip waarop hun voorganger had moeten aftreden.

 

Artikel 10

Indien door onvoorziene omstandigheden een bestuurslid moet aftreden, wordt er op de daarop volgende algemene ledenvergadering een nieuw bestuurslid gekozen.

 

Artikel 11

De algemene ledenvergadering wordt gehouden in de eerste twee maanden na afloop van het boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar.

 

Artikel 12

Elk verenigingslid van achttien jaar en ouder is voor een bestuursfunctie verkiesbaar.

 

Artikel 13

Alle leden worden toegelaten: personen uit Elspeet en omgeving die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt. Leden die een jaar onafgebroken alle schietavonden gemist hebben zonder opgaaf van reden, worden in overleg steunend lid voor een bedrag van vijftig euro per jaar. Dat houdt in dat alle rechten en plichten vervallen. Deze leden worden afgemeld bij KNSA.

 

Artikel 14

Het inschrijfgeld voor junioren bedraagt 5 euro per lid. Het inschrijfgeld voor senioren bedraagt 25 euro per lid.

 

Artikel 15

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een half jaar. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per 1 juli of voor 15 december. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd voor 1 juli moet de contributie nog betaald worden tot 1 juli.

 

Artikel 16

De contributie wordt op iedere algemene ledenvergadering opnieuw vastgesteld.

 

Artikel 17

De contributie kan alleen betaald worden door middel van een automatische machtiging aan de penningmeester.

 

Artikel 18

Jeugdleden tot achttien jaar en het derde of meerdere lid uit één gezin, betalen vijftig procent van de dan geldende contributie.

 

Artikel 19

Op de algemene ledenvergadering wordt een kascontrolecommissie van drie personen gekozen, die verslag uitbrengt op de algemene ledenvergadering, volgende op de verkiezing van de kascommissie.

 

Artikel 20

Indien beschadiging aan meubilair e.d. door schuld van één van de leden is ontstaan, wordt dit door de schuldige betaald.

Artikel 21

Ieder lid is door zijn lidmaatschap bij de K.N.S.A., W.A. verzekerd.

 

Artikel 22

De onderlinge competitie van de vereniging bestaat uit:

a.    Staande  houding, bestaande uit de groepen 1 tot en met……

b.    Knielende houding, bestaande uit de groepen 1 tot en met…..

c.    Opgelegd, bestaande uit de groepen 1 tot en met…..

d.    Pistool, bestaande uit de groepen 1 tot en met…..

Afhankelijk van het aantal deelnemers van de betreffende discipline.

 

Artikel 23

Per seizoen moeten voor de staande competitie 30 series worden afgeschoten. Indien alle series geschoten zijn, tellen de beste 30 series. Voor de knielende en pistool competitie gelden telkens de 20 hoogste series. Het lid dat alleen de competitie knielende of pistool schiet, dient wel zoals bij de staande competitie, minimaal 30 series te schieten.

 

Artikel 24

De staande houding bestaat uit 15 of 30 schoten, knielend en pistool uit 30 schoten. Voor alle disciplines worden door de vereniging kaarten en kogels verstrekt.

 

Artikel 25

Het gebruikmaken van meerdere schijven dan die door de vereniging worden verstrekt, is toegestaan, mits de vastgestelde schietoefeningen tijdig kunnen worden afgewerkt.

 

Artikel 26

Bij de 1-schots- en pistoolkaarten bepaald de telmachine de waarde van het schot.

 

Artikel 27

Op een 1-schotskaart mag niet meer dan 1 treffer worden geplaatst, op een pistoolkaart niet meer dan 2 treffers. Bij iedere treffer meer dan het maximaal toegestane aantal treffers wordt de hoogst gewaardeerde treffer in mindering gebracht.

 

Artikel 28

De vereniging wordt ontbonden door het geheel ontbreken van leden. Het eventueel voordelig saldo vervalt aan een in Elspeet gevestigde charitatieve instelling. Het dan nog aanwezige materiaal blijft een jaar na ontbinding ter beschikking voor een eventueel nieuw op te richten schietvereniging. Heeft zich in dat jaar echter geen schietvereniging gevormd, dan komt ook dit materiaal aan de desbetreffende instelling te vervallen.

 

Artikel 29

Eventueel op het huishoudelijk reglement aan te brengen wijzigingen dienen op de algemene ledenvergadering met meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen te worden goedgekeurd.

 

Artikel 30

Met deze vernieuwde uitgave komt het oude huishoudelijk reglement te vervallen.

 

Artikel 31

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

Elspeet, 2 oktober 2013

 

HET BESTUUR